344-321

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป

รหัสวิชา:
344-321
ชื่อภาษาไทย:
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Data Communication and Networking
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ สื่อในการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณ การควบคุมการแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการควบคุมการรับส่งข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการควบคุมการไหลของข้อมูล การผสมสัญญาณ และมัลติเพลกซิง
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
อังคาร 13:00-14:50 CS201 (บรรยาย)
พฤหัสบดี 10:00-11:50 BSc0605 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค -
ปลายภาค -

เอกสารประกอบการสอน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม