344-325

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

รหัสวิชา:
344-325
ชื่อภาษาไทย:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Computer Network Systems
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้, เว็บและ HTTP, FTP, ไปรษณีย์อิลเ็กทรอนิกส์และ SMTP, ระบบโดเมนเนม โปรแกรมประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต, UDP และ TCP โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP, หมายเลข IP, การรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานบริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
ศุกร์ 13:00-15:00 CS205 (บรรยาย)
ศุกร์ 15:00-17:00 CS205 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - นอกตาราง
ปลายภาค - นอกตาราง

เอกสารประกอบการสอน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม