344-431

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์

ข้อมูลทั่วไป

รหัสวิชา:
344-431
ชื่อภาษาไทย:
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Internet Technology and Applications
คำอธิบายรายวิชา:
การติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเป็นแม่ข่าย การเชื่อมโยงแม่ข่ายเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดการเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบ การติดตั้งงานบริการจดหมายอิเล็กทรอนิคส์และงานบริการเว็บ การจัดการเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย การสำรองข้อมูลและการนำกลับคืนข้อมูล
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สำหรับให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการติดตั้งบริการต่างๆ สำหรับให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
พฤหัสบดี 15:00-17:00 CS202 (บรรยาย)
ศุกร์ 15:00-17:00 CS202 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - นอกตาราง
ปลายภาค - นอกตาราง

เอกสารประกอบการสอน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม