รายวิชา

รหัสวิชา:
344-321
ชื่อวิชา:
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and Networking)
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจําลองโอเอสไอ การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่และบริเวณกว้าง โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทันสมัย
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการควบคุมการรับส่งข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการควบคุมการไหลของข้อมูล การผสมสัญญาณ และมัลติเพลกซิง
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
อังคาร 13:00-14:50 CS201 (บรรยาย)
พฤหัสบดี 10:00-11:50 BSc0603 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - นอกตาราง
ปลายภาค - นอกตาราง

เอกสาร