รายวิชา

รหัสวิชา:
344-325
ชื่อวิชา:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Systems)
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP และ หมายเลข IP โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต UDP และ TCP โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้ HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานบริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
ศุกร์ 13:00-15:00 CS205 (บรรยาย)
ศุกร์ 15:00-17:00 CS205 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - นอกตาราง
ปลายภาค - นอกตาราง

เอกสาร