รายวิชา

รหัสวิชา:
344-431
ชื่อวิชา:
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ (Internet Technology and Applications)
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โครงสร้างระบบไฟล์ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเชลล์ การบริหารและจัดการระบบ การติดตั้งบริการบนอินเทอร์เน็ต HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้งานเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สำหรับให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการติดตั้งบริการต่างๆ สำหรับให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
พฤหัส 13:00-15:00 CS102 (บรรยาย)
ศุกร์ 13:00-15:00 BSc0606 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - นอกตาราง
ปลายภาค - นอกตารางง

เอกสาร