344-351

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

รายวิชา

รหัสวิชา:
344-351
ชื่อภาษาไทย:
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Data Communication and Networking
จำนวนหน่วยกิต:
3((3)-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจําลองโอเอสไอ การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่และบริเวณกว้าง โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทันสมัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้:

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. สามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. สามารถออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
7. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
พฤหัสบดี 09:00-12:00
BSc0605 (บรรยาย/ปฎิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - ตามตาราง
ปลายภาค - ตามตาราง

เอกสาร

แผนการสอน: