344-242

การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

รายวิชา

รหัสวิชา:
344-242
ชื่อวิชา:
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (Introduction To Object-Oriented Programming)
คำอธิบายรายวิชา:
แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ และส่วนการทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิด แนะนำภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
อังคาร 10:00-12:00 CS201 (บรรยาย)
อังคาร 13:00-15:0 BSc0605 (ปฏิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - ตามตาราง
ปลายภาค - ตามตาราง

เอกสาร