344-326

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์

รายวิชา

รหัสวิชา:
344-326
ชื่อภาษาไทย:
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Internet Technology and Applications
จำนวนหน่วยกิต:
3((2)-2-5)
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โครงสร้างระบบไฟล์ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเชลล์ การติดตั้งบริการบนอินเทอร์เน็ต HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP การบริหารและจัดการระบบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้:

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเซิฟเวอร์
3. สามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
4. สามารถเขียนเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
5. สามารถติดตั้งยูนิกซ์เซิฟเวอร์และโปรแกรมประยุกต์
6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
7. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
8. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
ศุกร์ 13:00-17:00
CS205 (บรรยาย/ปฎิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - ตามตาราง
ปลายภาค - ตามตาราง

เอกสาร

แผนการสอน: