344-325

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายวิชา

รหัสวิชา:
344-325
ชื่อภาษาไทย:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Computer Network Systems
จำนวนหน่วยกิต:
3((2)-2-5)
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP และ หมายเลข IP โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต UDP และ TCP โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้ HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP
ผลลัพธ์การเรียนรู้:

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
2. สามารถออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. สามารถจัดการข้อกำหนดของอุปกรณ์ Switch
4. สามารถจัดการข้อกำหนดของอุปกรณ์ Router
5. สามารถเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Socket Programming
6. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
9. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
10. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

ตารางสอน

ตารางเรียน:
ศุกร์ 13:00-17:00
CS205 (บรรยาย/ปฎิบัติการ)
ตารางสอบ:
กลางภาค - ตามตาราง
ปลายภาค - ตามตาราง

เอกสาร