344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

รหัสวิชา:
344-242
ชื่อภาษาไทย:
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Introduction To Object-Oriented Programming
จำนวนหน่วยกิต:
3 (2-2-5)
รายวิชาบังคับก่อน:
344-141 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
คำอธิบายรายวิชา:
แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ และส่วนการทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิด แนะนำภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา
วัตถุประสงค์รายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุุ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุุ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java
4. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
เอกสารอ้างอิง:
1. Elliot Koffman and Ursula Wolz. (2003). Problem Solving in Java, 2nd ed. Addison-Wesley.
2. Wu, C. Thomas. (1999). An introduction to Object-Oriented Programming with Java. McGraw-Hill.
ตารางเรียน:
บรรยาย: อังคาร 10.00 - 11.50 CS201
ปฏิบัติการ: อังคาร 13.00 - 14.50 BSC0605
ตารางสอบ:
สอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

รหัสวิชา:
344-331
ชื่อภาษาไทย:
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Data Communication and Networking
จำนวนหน่วยกิต:
3 (2-2-5)
รายวิชาบังคับก่อน:
344-221 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ สื่อในการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณ การควบคุมการแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
วัตถุประสงค์รายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการสื่อสารข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการควบคุมการรับส่งข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการควบคุมการไหลของข้อมูล และการผสมสัญญาณ
5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอินเตอร์เฟสซิง และมัลติเพลกซิง
6. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถาปัตยกรรม และระเบียบวิธีการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
เอกสารอ้างอิง:
1. Forouzan. Behruz A. (2003). Data Communications and Networking, 3rd ed. McGraw-Hill.
2. Kurose, James F. (2013). Computer networking : a top-down approach, 6th ed. Pearson Education.
ตารางเรียน:
บรรยาย: อังคาร 13.00 - 14.50 CS201
ปฏิบัติการ: พฤหัส 10.00 - 11.50 BSC605
ตารางสอบ:
สอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-332 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา:
344-332
ชื่อภาษาไทย:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Computer Network Systems
จำนวนหน่วยกิต:
3 (2-2-5)
รายวิชาบังคับก่อน:
344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้, เว็บและ HTTP, FTP, ไปรษณีย์อิลเ็กทรอนิกส์และ SMTP, ระบบโดเมนเนม โปรแกรมประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต, UDP และ TCP โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP, หมายเลข IP, การรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์รายวิชา:
...
เอกสารอ้างอิง:
...
ตารางเรียน:
...
ตารางสอบ:
สอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-431 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์

รหัสวิชา:
344-431
ชื่อภาษาไทย:
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Internet Technology and Applications
จำนวนหน่วยกิต:
3 (2-2-5)
รายวิชาบังคับก่อน:
344-332 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ การบริหารจัดการระบบ การจัดการเรื่องความปลอดภัย การติดตั้งบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสำรองและการกู้คืนข้อมูล
วัตถุประสงค์รายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สำหรับใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย
5. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการติดตั้งบริการต่างๆ สำหรับให้บริการบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
6. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
เอกสารอ้างอิง:
1. นิธิ ทะนนท์. ยูนิกซ์และเชลล์สคริปต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา:โรงพิมพ์ ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์, 2556.
ตารางเรียน:
บรรยาย: พุธ 10.00 - 11.50 CS203
ปฏิบัติการ: ศุกร์ 10.00 - 11.50 CS105
ตารางสอบ:
สอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
เรียนรู้เพิ่มเติม: