344-241 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

 • รหัสวิชา:
  344-241
 • ชื่อภาษาไทย:
  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
 • ชื่อภาษาอังกฤษ:
  Introduction To Object-Oriented Programming
 • จำนวนหน่วยกิต:
  3 (2-2-5)
 • รายวิชาบังคับก่อน:
  344-141 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 • คำอธิบายรายวิชา:
  แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ และส่วนการทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิด แนะนำภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา
 • วัตถุประสงค์รายวิชา:
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุุ
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุุ
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java
  4. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • เอกสารอ้างอิง:
  1. Elliot Koffman and Ursula Wolz. (2003). Problem Solving in Java, 2nd ed. Addison-Wesley.
  2. Wu, C. Thomas. (1999). An introduction to Object-Oriented Programming with Java. McGraw-Hill.
 • ตารางเรียน:
  บรรยาย: อังคาร 10.00 - 11.50 CS201
  ปฏิบัติการ: อังคาร 13.00 - 14.50 BSC0605
 • ตารางสอบ:
  สอบกลางภาค:
  สอบปลายภาค:
 • เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-242 เทคนิคการโปรแกรมบนเว็บ

 • รหัสวิชา:
  344-242
 • ชื่อภาษาไทย:
  เทคนิคการโปรแกรมบนเว็บ
 • ชื่อภาษาอังกฤษ:
  Web Programming Techniques
 • จำนวนหน่วยกิต:
  3 (2-2-5)
 • รายวิชาบังคับก่อน:
  344-141 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 • คำอธิบายรายวิชา:
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การออกแบบและพัฒนาเว็บ ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บบนฝั่งไคลเอ็นท์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบงานบนเว็บและการเรียกใช้ฐานข้อมูล
 • วัตถุประสงค์รายวิชา:
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ WWW
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีเนื้อหาแบบไดนามิคส์
  4. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • เอกสารอ้างอิง:
  1. TutorialsPoint. (2014). Simply Easy Learning. เรียกใช้เมื่อ 1 กรกฏาคม 2557 จาก http://www.tutorialspoint.com
  2. W3Schools. (2014). Educate Yourself. เรียกใช้เมื่อ 1 กรกฏาคม 2557 จาก http://www.w3schools.com
 • ตารางเรียน:
  บรรยาย: ศุกร์ 10.00 - 11.50 CS201
  ปฏิบัติการ: พุธ 10.00 - 11.50 BSC0605
 • ตารางสอบ:
  สอบกลางภาค:
  สอบปลายภาค:

344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

 • รหัสวิชา:
  344-331
 • ชื่อภาษาไทย:
  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ:
  Data Communication and Networking
 • จำนวนหน่วยกิต:
  3 (2-2-5)
 • รายวิชาบังคับก่อน:
  344-221 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
 • คำอธิบายรายวิชา:
  การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ สื่อในการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณ การควบคุมการแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
 • วัตถุประสงค์รายวิชา:
  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการสื่อสารข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ
  2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล
  3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการควบคุมการรับส่งข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
  4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการควบคุมการไหลของข้อมูล และการผสมสัญญาณ
  5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอินเตอร์เฟสซิง และมัลติเพลกซิง
  6. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถาปัตยกรรม และระเบียบวิธีการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  7. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • เอกสารอ้างอิง:
  1. Forouzan. Behruz A. (2003). Data Communications and Networking, 3rd ed. McGraw-Hill.
  2. Kurose, James F. (2013). Computer networking : a top-down approach, 6th ed. Pearson Education.
 • ตารางเรียน:
  บรรยาย: อังคาร 13.00 - 14.50 CS201
  ปฏิบัติการ: พฤหัส 10.00 - 11.50 BSC605
 • ตารางสอบ:
  สอบกลางภาค:
  สอบปลายภาค:
 • เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-431 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์

 • รหัสวิชา:
  344-431
 • ชื่อภาษาไทย:
  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ:
  Internet Technology and Applications
 • จำนวนหน่วยกิต:
  3 (2-2-5)
 • รายวิชาบังคับก่อน:
  344-332 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • คำอธิบายรายวิชา:
  ระบบปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ การบริหารจัดการระบบ การจัดการเรื่องความปลอดภัย การติดตั้งบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสำรองและการกู้คืนข้อมูล
 • วัตถุประสงค์รายวิชา:
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สำหรับใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย
  5. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการติดตั้งบริการต่างๆ สำหรับให้บริการบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
  6. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • เอกสารอ้างอิง:
  1. นิธิ ทะนนท์. ยูนิกซ์และเชลล์สคริปต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา:โรงพิมพ์ ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์, 2556.
 • ตารางเรียน:
  บรรยาย: พุธ 10.00 - 11.50 CS203
  ปฏิบัติการ: ศุกร์ 10.00 - 11.50 CS105
 • ตารางสอบ:
  สอบกลางภาค:
  สอบปลายภาค:
 • เรียนรู้เพิ่มเติม:

Timetable

เทอม 1

วัน\เวลา 0900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600
จันทร์              
อังคาร         344-331 (CS201)  
พุธ   344-431 (CS203)        
พฤหัสบดี   344-331 (Lab-BSc605)        
ศุกร์   344-431 (Lab-CS105)        

เทอม 2

วัน\เวลา 0900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600
จันทร์              
อังคาร   344-241 (CS201)   344-241 (Lab-BSc605)  
พุธ              
พฤหัสบดี              
ศุกร์   344-242 (CS201)   344-242 (Lab-BSc605)  

Contact

นิธิ ทะนนท์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตู้ ป.ณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-8582, E-mail nithi.t[at]psu.ac.th