344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

รายวิชา:
344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาบังคับก่อน:
344-141 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ และส่วนการทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิด แนะนำภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java
4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
5. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
6. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
ตารางเรียน:
บรรยาย อังคาร 10.00-11.50 CS201
ปฏิบัติการ อังคาร 15.00-16.50 BSC0605
ตารางสอบ:
กลางภาค 06 มีนาคม 2562 13.30 - 16.30
ปลายภาค 30 เมษายน 2562 13.30 - 16.30
เอกสาร:
เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

รายวิชา:
344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
รายวิชาบังคับก่อน:
344-221 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์์
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ สื่อในการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณ การควบคุมการแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการสื่อสารข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการควบคุมการรับส่งข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการควบคุมการไหลของข้อมูล การผสมสัญญาณ และมัลติเพลกซิง
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
6. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
ตารางเรียน:
บรรยาย อังคาร 13.00-14.50 CS201
ปฏิบัติการ พฤหัสบดี 10.00-11.50 BSC0605
ตารางสอบ:
กลางภาค - -
ปลายภาค - -
เอกสาร:
แผนการสอน
LMS2@PSU
เรียนรู้เพิ่มเติม:

344-332 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายวิชา:
344-332 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายวิชาบังคับก่อน:
344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้, เว็บและ HTTP, FTP, ไปรษณีย์อิลเ็กทรอนิกส์และ SMTP, ระบบโดเมนเนม โปรแกรมประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต, UDP และ TCP โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP, หมายเลข IP, การรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้งานบริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
5. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
6. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
ตารางเรียน:
บรรยาย จันทร์ 10.00-11.50 CS203
ปฏิบัติการ พฤหัสบดี 13.00 - 14.50 CS205
ตารางสอบ:
กลางภาค - -
ปลายภาค - -
เอกสาร:
เรียนรู้เพิ่มเติม:
-

344-431 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์์

รายวิชา:
344-431 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์์
รายวิชาบังคับก่อน:
344-331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ การบริหารจัดการระบบ การจัดการเรื่องความปลอดภัย การติดตั้งบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสำรองและการกู้คืนข้อมูล
จุดมุ่งหมายรายวิชา:
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สำหรับใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่าย
5. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการติดตั้งบริการต่างๆ สำหรับให้บริการบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
6. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
ตารางเรียน:
บรรยาย พุธ 10.00-11.50 CS203
ปฏิบัติการ ศุกร์ 10.00-11.50 CS205
ตารางสอบ:
กลางภาค - -
ปลายภาค - -
เอกสาร:
แผนการสอน
LMS2@PSU
เรียนรู้เพิ่มเติม:
-